Gói BIG Vinaphone

Trải nghiệm gói BIG70

 • Giá cước: 70.000đ
 • Data tốc độ cao: 4,8 GB
 • Soạn: DATA BIG70 Gửi 1544
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói BIG90

 • Giá cước: 90.000đ
 • Data tốc độ cao: 7 GB
 • Soạn: DATA BIG90 Gửi 1544
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói BIG120

 • Giá cước: 120.000đ
 • Data tốc độ cao: 22 GB
 • Soạn: DATA BIG120 Gửi 1544
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói BIG200

 • Giá cước: 200.000đ
 • Data tốc độ cao: 36 GB
 • Soạn: DATA BIG200 Gửi 1544
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Gói MAX Vinaphone

Trải nghiệm gói MAX

 • Giá cước: 70.000đ
 • Data tốc độ cao: 1,2 GB
 • Soạn: DATA MAX Gửi 1544
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói MAX100

 • Giá cước: 100.000đ
 • Data tốc độ cao: 2,4 GB
 • Soạn: DATA MAX100 Gửi 1544
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói MAX200

 • Giá cước: 200.000đ
 • Data tốc độ cao: 6 GB
 • Soạn: DATA MAX200 Gửi 1544
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày

Trải nghiệm gói MAX300

 • Giá cước: 300.000đ
 • Data tốc độ cao: 60 GB
 • Soạn: DATA MAX300 Gửi 1544
 • Thời gian sử dụng: 30 ngày